Crisiszorg


 • Het crisisprogramma WINGG ging van start in september 2016. Verschillende netwerkpartners bundelden de krachten om kinderen en jongeren te helpen die omwille van ernstige psychische problemen snel hulp nodig hebben.

  Het programma crisiszorg richt zich op kinderen en jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen, die op een bepaald moment zo ernstig zijn dat de steun van de mensen rondom hen en de bestaande hulpverlening onvoldoende zijn.

  Het gaat telkens om kortdurende trajecten waarin we proberen om de minst ingrijpende zorg aan te bieden, altijd in samenwerking met de aanmelder en de mensen die al betrokken zijn.

  Binnen crisiszorg hanteren we volgende principes:

  * Hulpverleners zijn meestal in staat om samen met de betrokkenen een goede oplossing te zoeken zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn. De meeste crisissituaties worden opgevangen in de dagelijkse werking van hulpverlening.

  * Vooraleer over te gaan tot een aanmelding, zoekt de aanmelder naar oplossingen die hijzelf kan bieden, in de reguliere hulpverlening en binnen de context en het netwerk van het kind of jongeren.

  * Wat ambulant kan, wordt best ambulant opgevolgd. Hulp aan huis of via een opname wordt enkel ingezet wanneer het echt niet anders kan.

  * De doelgroep van het crisisprogramma zijn kinderen en jongeren in een niet-levensbedreigende crisissituatie waarbij hulp binnen de 2 werkdagen nodig is. Bij urgentie (levensbedreigende situaties waarbij onmiddellijke hulp nodig is) verwijzen we door naar partners die dit kunnen opnemen.

   

  Benieuwd hoe de mobiele teams van WINGG jou kunnen ondersteunen? Bekijk zeker even dit filmpje op jongerenmaat! 

   

   

  Het programma Crisiszorg richt zich tot situaties waarbij snelle hulp (binnen de twee werkdagen) geboden dient te worden en waar een duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden aanwezig is bij het kind of de jongere.

 • Naast het bestaande crisisaanbod binnen Integrale Jeugdhulp en de geestelijke gezondheidszorg is er een uitbreiding met het crisisaanbod vanuit WINGG:

  • Crisisconsult: de medewerkers van het crisismeldpunt denken mee na met de aanmelder over welke hulp geschikt kan zijn.
  • Crisisinterventie: we komen binnen de 2 werkdagen langs met 2 personen van het mobiel team crisis. Door te spreken met het kind/de jongere en zijn omgeving schatten we mee in wat de crisis is en welke vragen er zijn. Na deze mobiele inschatting en de bespreking hiervan op de teamvergadering (met onze collega’s en netwerkarts) bespreken we met het kind/de jongere, zijn omgeving en de betrokken hulpverlener welke hulp geschikt kan zijn.
  • Crisisbehandeling: deze behandeling kan bestaan uit gesprekken met het kind of de jongere, gesprekken met ouders en/of zorgfiguren, overleg met betrokken hulpverleners, dit voor een periode van 4 weken. We spreken de doelstellingen steeds samen af met het kind of jongere en de mensen rondom hen. We zoeken ook mee naar wat nodig en mogelijk is na de crisisbehandeling.
  • Crisisopname: als er meer nood is aan rust, kan er een korte opname van maximaal 2 weken in het ziekenhuis (KAS, AZ Delta, De Korbeel, Twoape) verkend worden.

   

  Wil je als jongere of ouder meer informatie over het aanbod: Klik dan hier

 • Infantteam

  Fijn dat u meer te weten wil komen over onze werking voor de allerkleinsten en hun belangrijke zorgfiguren. We geven u graag wat meer uitleg over wie we zijn, wat we doen en wanneer u bij ons terecht kan. 


  Het infantteam WINGG is een team met een groot hart voor jonge kinderen. We weten dat zorg dragen voor kinderen tijdens de eerste 1001 kritische dagen (van conceptie tot 2 jaar) één van de meest ultieme vormen van preventie is. Het is een kwetsbare, maar ook hoopvolle periode. Onderzoek en klinische ervaring wijzen uit dat alles wat gebeurt tijdens die periode, hetzij biologisch, psychologisch en/of sociaal, je gezondheid en functioneren in grote mate beïnvloedt voor de rest van je leven. Aan de ene kant kunnen moeilijkheden in die periode als een soort sneeuwbaleffect heel wat problemen creëren in het latere leven, maar aan de andere kant is hulp bieden ook erg kosten-bateneffectief. Reden te meer dus om volop in te zetten op zorg voor jonge kinderen en hun ouders.  
  Ons team bestaat uit een kinder-en jeugdpsychiater en verschillende psychotherapeuten die mobiel werken binnen heel West-Vlaanderen. We bieden ondersteuning aan zwangeren en gezinnen met jonge kinderen (< 2,5 jaar) die problemen ervaren in de verbinding tussen ouder en kind.

  We bieden kortdurende behandeling aan ouder en baby (< 6 maand) als: 
  -    de zwangerschap niet verloopt zoals gepland en dit voor aanhoudende stress zorgt waardoor de verbinding met de baby in het gedrang komt
  -    de bevalling niet verlopen is zoals gedacht en dit ervoor zorgt dat de verbinding met de baby zwaar onder druk komt te staan
  -    ouders (of zorgfiguren) ervaren dat de geboorte van de baby voor grote angst en/of neerslachtigheid zorgt 
  -    een aanwezige psychische kwetsbaarheid van de ouder (of zorgfiguur) de verbinding met de baby bemoeilijkt
   

  Verloop van aanmelding en opstart
  De aanmelding voor kortdurende ouder-baby behandeling kan gebeuren door verwijzers uit zorg- en welzijnsorganisaties en niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa huisarts, CAW, OCJ, SDJ, VK, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,...) waaronder ook verwijzers verbonden aan de perinatale zorgpaden (medewerkers uit algemene ziekenhuizen, vroedvrouwen, Kind&Gezin) en verwijzers uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa CGG, K-diensten, psychiatrische ziekenhuizen, moeder-baby-eenheid Karus).

  Het is aangewezen eerst telefonisch contact op te nemen met ons team (zie hieronder) om te horen of opstart mogelijk is. Indien er geen ruimte is om een nieuwe behandeling op te starten, denken we graag mee na over hoe er binnen eigen werking of binnen het ruimere hulpverleningsnetwerk toch een antwoord geboden kan worden op de hulpvraag.  
  Bij effectieve aanmelding wordt het aanmeldingsformulier ingevuld via deze link. 

  Opdracht
  Samen met het reeds bestaande netwerk of het nog op te bouwen netwerk rond het gezin, willen we in beeld brengen wat hun krachten en noden zijn. We kijken naar de (ongeboren) baby en ouders, praten en zijn nabij om zo een omgeving te creëren waar baby en ouders elkaar (terug) kunnen ontmoeten. We zoeken naar manieren om veiligheid, verbondenheid en continuïteit te waarborgen zodat baby’s optimaal kunnen ontwikkelen en ouders zich verbonden voelen met zichzelf en hun baby.  

  Duur en kostprijs
  De kortdurende behandeling duurt 4 à 6 weken (verlengbaar met 4 à 6 weken) en is volledig kosteloos. 

   

  We bieden ook langdurende behandeling aan ouder en kind (< 2,5 jaar). Hiervoor verwijzen we jullie graag naar het aanbod 'Langdurige zorg/Infantteam'.

 • Om het zorgprogramma dubbeldiagnose voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen te realiseren, ontstond een coproductie tussen WINGG en Ampel (CGG Prisma).   

  VOOR WIE?
  Kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen. Ampel WINGG werkt voornamelijk met het natuurlijke en professionele netwerk van de kinderen en jongeren.
  Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen die in West-Vlaanderen wonen, wordt in samenwerking met de consulentenwerking van Ampel bekeken wie de vraag opneemt. 

  WAT DOEN WE? 
  Ampel WINGG is een mobiel team en komt dus naar jou toe. Bovendien is de ondersteuning gratis. Het aanbod bestaat uit langdurige zorg (care) of een kortdurend crisisaanbod.

  Voor Langdurige zorg kan u terecht bij ons aanbod/langdurige zorg/ampel

  Crisis Ampel
  Een kind of jongere met verstandelijke beperking wordt aangemeld wanneer er sprake is van een acute psychische crisis. Het gaat om een situatie van ernstig psychisch lijden waarbij de draagkracht van de context (gezin, leefgroep, school) overschreden wordt.  Tijdens een mobiele crisisinterventie wordt een inschatting gemaakt van de crisissituatie. Een crisisinterventie wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de twee werkdagen. Na de interventie wordt in overleg met het crisisteam van WINGG bekeken of een mobiele behandeling van maximum vier weken aangewezen is.

  HOE AANMELDEN?
  Aanmeldingen voor crisis gebeuren door een hulpverlener via een telefoon naar het crisismeldpunt (050 33 77 40). 

 • AANMELDEN

  Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH regio West-Vlaanderen – 050/33.77.40. De medewerker van het Crisismeldpunt:

  1. Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  2. Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  3. Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  4. Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT IJH – 050 33 77 40

 • Folder WINGG Crisis

  Folder WINGG Crisis op jongerenmaat

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×