Aanmelden

 • Crisis

  Als ouder of betrokkene neemt u eerst contact op met hulpverleners in uw netwerk.

  Als hulpverlener kan u een crisissituatie aanmelden via het CRISISMELDPUNT minderjarigen West-Vlaanderen – 050 33 77 40

  De medewerker van het Crisismeldpunt:

  • Verkent samen met de aanmelder de crisissituatie.
  • Informeert de aanmelder over de werking van het crisisnetwerk.
  • Schat de aanmelding in naar concrete nood: Integrale Jeugdhulp en/of WINGG.
  • Schakelt crisiszorg in als kinderen/jongeren, ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken minimaal bereid zijn om hierover in gesprek te gaan.

  WERKAFSPRAKEN

  • De aanmelder informeert het kind/de jongere, de ouders en/of opvoedingsverantwoordelijken over de aanmelding en de verdere afspraken.
  • De aanmelder blijft betrokken en in onderling overleg mee aan oplossingen werken.
 • Eerstelijnspsychologen

  Het aanbod van eerstelijnspsychologische zorg is te vinden op www.elpen.be 

 • Care - Mobiel Team langdurige zorg

  Zorg- en welzijnsactoren en niet-gespecialiseerde GGZ, oa huisarts, CLB, CAW, OCJ, SDJ, Kind en Gezin, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,... kunnen aanmelden via het Onthaal en consult van Crosslink.

   

  Tweede- en derdelijnsactoren kunnen hier een rechtstreekse aanmelding doen.

   

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Care - Infantteam

  Voor kortdurende behandeling aan ouder en baby (< 6 maand):

  De aanmelding voor kortdurende ouder-baby behandeling kan gebeuren door verwijzers uit zorg- en welzijnsorganisaties en niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa huisarts, CAW, OCJ, SDJ, VK, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,...) waaronder ook verwijzers verbonden aan de perinatale zorgpaden (medewerkers uit algemene ziekenhuizen, vroedvrouwen, Kind&Gezin) en verwijzers uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa CGG, K-diensten, psychiatrische ziekenhuizen, moeder-baby-eenheid Karus).

  Het is aangewezen eerst telefonisch contact op te nemen met ons team om te horen of opstart mogelijk is. Indien er geen ruimte is om een nieuwe behandeling op te starten, denken we graag mee na over hoe er binnen eigen werking of binnen het ruimere hulpverleningsnetwerk toch een antwoord geboden kan worden op de hulpvraag.  
  Bij effectieve aanmelding wordt het aanmeldingsformulier ingevuld via deze link. 

   

  Voor langdurende behandeling aan ouder en kind (< 2,5 jaar):

  Verwijzers uit zorg- en welzijnsorganisaties en niet-gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa huisarts, CAW, OCJ, SDJ, VK, algemene ziekenhuizen, Kind en Gezin, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,...) kunnen aanmelden via Onthaal en consult. Als er een duidelijke vraag naar behandeling is, geeft het Onthaal en consult de vraag door aan het team Screening en indicatiestelling. Daar kan beslist worden dat het aanbod van het infantteam binnen WINGG passend is, waardoor de aangestelde medewerker van het team Screening en indicatiestelling de aanmelding na een screeningstraject op de wachtlijst van het infantteam plaatst.

  Verwijzers uit de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (oa CGG, K-diensten, psychiatrische ziekenhuizen, moeder-baby-eenheid Karus) kunnen rechtstreeks aanmelden via deze link.

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Care - ART

  ART staat voor Agressie Regulatie Training. Op deze pagina vindt u meer informatie over het specifieke aanbod en de aanmeldingscriteria.

                  Momenteel is er een AANMELDINGSSTOP tot en met 1 december 2024

  • Aanmelding gebeurt via aanmeldpagina met vermelding ART-aanvraag. Let op: er is een beperkte plaats (3) op de wachtlijst.

  • Er wordt vooraf een screeningsmoment ingepland.
  • Om volgende redenen wordt geadviseerd om geen ART op te starten:
  1. Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal
  2. Jongeren met een primaire antisociale problematiek (Kernpsychopathie)
  3. Het kind of de jongere is niet matuur genoeg om de training te doorlopen
  4. Het kind of de jongere heeft al een ART-training doorlopen
  5. Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
  6. Exclusieve verslavingsproblematiek
  7. Totaal gebrek aan motivatie bij de jongere

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

 • Care - Ampel WINGG

  Zorg- en welzijnsactoren en niet-gespecialiseerde GGZ, oa huisarts, CLB, CAW, OCJ, SDJ, Kind en Gezin, eerstelijnspsycholoog, jeugdhulp, 1G1P, VAPH,... kunnen aanmelden via het Onthaal en consult van Crosslink.

   

  Tweede- en derdelijnsactoren kunnen hier een rechtstreekse aanmelding doen.

   

  Wij gaan er van uit dat de verwijzer over de nodige toestemmingen beschikt om aanmeldingsgegevens aan ons door te geven.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×