WINGG als Netwerk

WINGG (als netwerk) = alle actoren die zich binnen West-Vlaanderen inzetten voor een betere geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren.

Deze zorgaanbieders zijn o.a. diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie (K-diensten), Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), centra voor ambulante revalidatie (CAR), huisartsen, voorzieningen uit de Integrale Jeugdhulp of de drughulpverlening, context- en cliëntvertegenwoordigers, privé-gevestigde kinderpsychiaters, psychologen en therapeuten, algemene ziekenhuizen, centra voor algemeen welzijnswerk (CAW).

Het netwerk bundelt – onder meer via verschillende zorgprogramma’s – de krachten om de hulpverlening voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. Om dit doel te bereiken wordt het bestaande residentiële en ambulante aanbod aangevuld met gespecialiseerde behandeling in de leefomgeving van de kinderen en jongeren. 

Een organigram van onze netwerkstructuur vind je via deze link.

De netwerkovereenkomst WINGG vind je via deze link. In deze overeenkomst lees je alles over onze missie en visie, maar ook over de bestuurs- en samenwerkingsafspraken.

WINGG werkte een Strategisch Plan 2021-2024 uit om de ambities van het netwerk voor de komende jaren weer te geven en daar netwerkpartners rond te mobiliseren. Bij elke operationele doelstelling in het Strategisch Plan horen meerdere acties die in de komende jaren uitgevoerd zullen worden.

Toetreden als netwerkpartner

Als netwerkpartners worden beschouwd: alle zorgactoren en/of personen die zich richten op kinderen, jongeren en hun context in West-Vlaanderen, zich engageren tot samenwerking in het netwerk en bereid zijn onze netwerkovereenkomst te volgen, evenals de organisaties die optreden als vertegenwoordigers van kinderen, jongeren en hun naastbetrokkenen.

Iedere natuurlijke persoon en elke organisatie, al dan niet rechtspersoon, kan toetreden als netwerkpartner, op voorwaarde dat hij/zij de daartoe opgemaakte engagementsverklaring ondertekent en terugbezorgt aan de netwerkcoördinator via cedric.kemseke@wingg.be.  

Strategische Doelstelling 1: "Iedereen is WINGG"

De eerste strategische doelstelling staat in het Strategisch Plan WINGG 2021-2024 voluit omschreven als "Het WINGG-netwerk heeft een duidelijke identiteit en is gekend bij alle netwerkpartners en gebruikers". We zien de volgende operationele doelstellingen om hieraan te werken:

 • netwerkpartners en gebruikers verbinden rond de missie en visie van het netwerk
 • het netwerkdenken stimuleren en daar actief netwerkpartners bij betrekken
 • elke netwerkpartner vertaalt het netwerkdenken binnen de eigen organisatie
 • samenwerkingsrelaties opzetten met netwerkpartners die we tot hiertoe niet bereiken. 

 

Strategische Doelstelling 2: "Wie zorg nodig heeft, weet waar naartoe"

De tweede strategische doelstelling staat in het Strategisch Plan WINGG 2021-2024 voluit omschreven als "Het zorgaanbod is voor elke gebruiker transparant en voor wie het nodig heeft vlot toegankelijk". We zien volgende strategische doelstellingen om hieraan te werken:

 • laagdrempelige toegang creëren door in een consult- en adviespunt voor eerstelijnspartners te voorzien
 • proactief optreden als netwerk ten aanzien van hoog-risico groepen
 • begrijpelijke en eenduidige communicatie over het aanbod binnen het netwerk verspreiden. 

Strategische Doelstelling 3: "Wie zorg nodig heeft, krijgt die ook"

De derde strategische doelstelling staat in het Strategisch Plan WINGG 2021-2024 voluit omschreven als "Het zorgaanbod is in die mate afgestemd dat de gebruiker het aanbod krijgt dat het meest aansluit bij haar/zijn noden op dat moment". We zien volgende strategische doelstellingen om hieraan te werken:

 • professionelen die niet behoren tot de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg vinden na een eerste inschatting op een eenvoudige manier hun weg naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 • ambulante crisishulp wordt verankerd in een totaalbenadering van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in crisis
 • spoedeisende psychiatrische hulp wordt verankerd in een totaalbenadering van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in crisis
 • we investeren in innovatieve projecten via intersectorale experimenten (proeftuinen). 

Strategische Doelstelling 4: "WINGG luistert naar cliënten en draagt zorg voor hen"

De vierde strategische doelstelling staat in het Strategisch Plan WINGG 2021-2024 voluit omschreven als "Gebruikers ervaren een zorgvuldig aansluiten bij overgangen van de ene zorgactor naar de andere". We zien volgende strategische doelstellingen om hieraan te werken:

 • het netwerk zet in op het ontwikkelen (evidence based/practice based) zorgpaden
 • gebruikers zijn geïnformeerde regisseurs van hun eigen traject. 

Strategische Doelstelling 5: "Zorg binnen WINGG is kwaliteitsvol"

De vijfde strategische doelstelling staat in het Strategisch Plan WINGG 2021-2024 voluit omschreven als "WINGG werkt kwaliteitsvol: het aanbod is responsief, verhoogt de kans op het gewenste gezondheidsresultaat, is effectief en efficiënt en gebaseerd op actuele professionele kennis". We zien volgende strategische doelstellingen om hieraan te werken:

 • als netwerk inzetten op opbouw, delen en uitwisselen van expertise
 • als netwerk onze acties en de uitkomst ervan monitoren en evalueren
 • het behouden en verder ontwikkelen van een performante Governance structuur
 • transparant opvolgen van de financiële middelen die toegekend worden aan het netwerk en hier tijdig over rapporteren aan de bevoegde netwerkorganen. 

De WINGG programma’s


Het netwerk WINGG bundelt aan de hand van verschillende programma's de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg en kennisdeling tussen de verschillende partners in West-Vlaanderen te komen.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×